Enjoying Life
.


I took this photo in Katowice, Poland

© 2010 - Ben Heine